Cha-Ching Financial Accreditation (CCFA) : Thailand

สุดยอดนวัตกรรมการสอนชะชิ้งแห่งปี 2564”

อันดับที่ 1 นางสาวอิสริยา กลิ่นสุนทร ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อันดับที่ 2 นางสาวปรียานุช ทับหนองฮี ได้รับรางวัลเงินสด 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อันดับที่ 3 นางสาวอมรรัตน์ ถนอมสุข ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณครูชะชิ้งยอดเยี่ยมแห่งปี 2564”

อันดับที่ 1 นางสาวสกุลรัตน์ สุขถาวร ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อันดับที่ 2 นางฤทัยรัตน์ แพงแก้ว ได้รับรางวัลเงินสด 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อันดับที่ 3 นางสาวอุษา ลี้ประเสริฐ ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สุดยอดแผนนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ สำหรับโครงการชะชิ้ง ปี 2565”

อันดับที่ 1 นางสาวพัชนีวรรณ ไตรณรงค์สกุล ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อันดับที่ 2 นางสาวพัชราภรณ์ ยุตนาวา ได้รับรางวัลเงินสด 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อันดับที่ 3 นายภูวไนย บุญทับทิม ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร